BioCoStent

Εταίροι του Έργου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

FEAC Engineering / Rontis AEBE

University of Thessalia

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

https://www.uth.gr/

    

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά και την πρόσφατη συγχώνευση με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 5 καλύτερα Ελληνικά ΑΕΙ και ανήκει στους 10 ελληνικούς φορείς που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα στον Ορίζοντα 2020.

Ο καθηγητής Ανάργυρος Μουλάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο Γενικό Τμήμα Λάρισας, στο Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας. Το Εργαστήριο ειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων απελευθέρωσης φαρμάκων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στην εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών μεθόδων, κυρίως χρωματογραφικών και φασματοσκοπίας μάζας, για μελέτες κινητικής και χημική ανάλυση βιολογικών και άλλων δειγμάτων. Τα τεχνικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τις λιποδιαλυτές βιταμίνες με έμφαση στις βιταμίνες D και Α (ρετινοϊκό οξύ) και τα φυσικά προϊόντα, φυτοχημικά και αντιοξειδωτικά. Μελετώνται με μεθόδους βιοχημείας και κλινικής χημείας οι μοριακοί μηχανισμοί και η δράση τους in vivo και αναπτύσσονται εφαρμογές στη διατροφή και τα τρόφιμα.

Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο σε συνεργασία με την εταιρεία Rontis ανέπτυξε και κατοχύρωσε με διεθνή πατέντα  τη χρήση του ρετινοϊκού οξέος σε ενδοαγγειακές συσκευές ενώ από τους ίδιους έχει κατατεθεί και μια ακόμη πατέντα για συστήματα απελευθέρωσης φαρμάκων. Το Εργαστήριο συμμετέχει στην ΕΕ1 στην ανάπτυξη του συστήματος απελευθέρωσης φαρμάκου, στην ΕΕ2 στην in vitro μελέτη της επίδρασης των συστατικών του στεντ σε αγγειακά κύτταρα και στην ΕΕ3 στην in vivo μελέτη με την ανάλυση των επιπέδων φαρμάκου με υγρή χρωματογραφία και φασματοσκοπία μάζας HPLC/MS/MS ώστε να μελετηθεί η κινητική της απελευθέρωσης του φαρμάκου από το υπό ανάπτυξη σύστημα απελευθέρωσης. Τέλος μαζί με όλους τους υπολοίπους εταίρους μετέχει στην ΕΕ5 και στη μελέτη σκοπιμότητας.

 

University of Ioannina
MedLab

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

https://www.uoi.gr/ 

    

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020) μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, ΗORIZON 2020 κλπ), καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001: 2000 καθώς και με το Ελληνικό Πρότυπο Διοικητικής Απόδοσης, με αντικείμενο «Διαχείριση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και άλλων Σχετικών Προγραμμάτων και Δραστηριοτήτων “. Την εργασία στο BioCoStent θα αναλάβει το εργαστήριο Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Medlab) και η Β’ Καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων – MedLab. Το MedLab αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό πυρήνα που δραστηριοποιείται στον τομέα της Βιοϊατρικής τεχνολογίας και της ανάπτυξης έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων. Η μονάδα έχει σαν ερευνητικό αντικείμενο την κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, καθώς και στην κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων και των βιοϋλικών, στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών, βασισμένων στη μηχανική, για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Οι ανάγκες αυτές αφορούν τους τομείς της μοντελοποίησης βιολογικών συστημάτων, της εμβιομηχανικής, της ιατρικής τεχνολογίας, της αυτοματοποιημένης διάγνωσης, των βιοϋλικών, της βιοπληροφορικής, των συστημάτων παρακολούθησης ασθενών − με χρήση φορέσιμων συστημάτων, των αισθητήρων και βιοαισθητήρων, της επεξεργασίας μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων.

 

Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται στα ακόλουθα:

1. Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων, εμβιομηχανική και ιατρική τεχνολογία: Υπολογιστικά μοντέλα βιολογικών ιστών και συστημάτων συμπεριλαμβανομένων ενδοαγγειακών προθέσεων (στεντ), σκληρών ιστών (κόκκαλα) για τη μελέτη διάδοσης υπερήχων για την επούλωση καταγμάτων και μαλακών ιστών (αρτηρίες) για τη μελέτη ανάπτυξης πλάκας, μεταβολικών μοντέλων γλυκόζης, κ.α.

2. Αυτοματοποιημένη διάγνωση: Τεχνικές για την ευφυή επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας και ιατρικών και άλλων σημάτων με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων που σχετίζονται με ασθένειες ή συμπτώματα ασθενειών. Συστήματα στήριξης αποφάσεων για την αυτόματη διάγνωση μεταξύ άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου του μαστού, κ.α.

3. Βιοϋλικά: Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων σε ενδοαγγειακές ενδοπροθέσεις (stents), ενδοπροθέσεις σε οστά, εμφυτεύσιμα υλικά και βιομαγνητικά υλικά. Εφαρμογές των βιοϋλικών στην καρδιολογία, στην ορθοπεδική, στη μαγνητική στόχευση φαρμάκων.

4. Βιοπληροφορική: Ανάλυση των βιολογικών ακολουθιών (DNA, πρωτεΐνες, κ.λπ.). Επεξεργασία μεγάλου όγκου ιατρικών, γενετικών και άλλων συναφών δεδομένων.

5. Συστήματα Παρακολούθησης Ασθενών − Φορέσιμα συστήματα.

 

Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:

1. Η παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε αντικείμενα που είναι συναφή με τη δραστηριότητα του εργαστηρίου, κ.α.

2. Η εκπόνηση διπλωματικών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών.

3. Οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και επιστημονικές εκδόσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

4. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.

5. Η επιστημονική συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς και κρατικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

6. Η οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

7. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή).

8. Η λειτουργία και συντήρηση ερευνητικής εργαστηριακής υποδομής για χαρακτηρισμό βιοϋλικών, βιολογικών ιστών, πειραμάτων σε ζώα στον σταθμό πειραματόζωων, κ.α.

9. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσυνών σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριότητας της μονάδας.

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι μία από τις επτά Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1977 και η εξέλιξή της είναι εντυπωσιακή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματά και τη φήμη που έχει αποκτήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η εργασία στο έργο BioCoStent θα γίνει από την Β’ Καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το τμήμα έχει πολύ ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών ιατρικής, στην εξειδίκευση της καρδιολογίας και στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των καρδιολόγων στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα σχετιζόμενα με καρδιαγγειακά νοσήματα και την ευρύτερη επικοινωνία των τρόπως πρόληψης και αντιμετωπισης στην τοπική κοινωνία. Τα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος περιλαμβάνουν την επεμβατική καρδιολογία, την καρδιαγγειακή απεικόνιση, την καρδιακή ανεπάρκεια, την περιφερική κυκλοφορία και την καρδιαγγειακή πρόληψη, ενώ παράλληλα διαθέτει ενεργό πρόγραμμα εμφύτευσης ενδοστεφανιαλιων προθέσεων και αορτικής βαλβίδας Transcatheter (TAVI).

Το Τμήμα συμμετέχει σε μεγάλες διεθνείς τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και μητρώα. Η Β’ Καρδιολογική Κλινική συνεργάζεται ερευνητικά με τις παρακάτω πολλές Επιστημονικές Εταιρείες και Πανεπιστημιακές Μονάδες όπως η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Πνευμονικής Υπέρτασης, Dallas VA Medical Centre (USA), Institute for Medical Science and Engineering (USA), Dept of Interventional Cardiology – Erasmus Univ. Medical Center (Netherlads), Massachusetts Institute of Technology (USA), Dept. of Interventional Cardiology, Heart Inst. (Univ. of Sao Paolo, Brazil).

Το UOI θα είναι υπεύθυνο για την ΕΕ4 που αφορά την ανάπτυξη της in silico πλατφόρμας  και πιο συγκεκριμένα την μοντελοποίηση της έκπτυξης του stent, την μοντελοποίηση της απελευθέρωσης του φαρμάκου καθώς και την Μοντελοποίηση της αποικοδόμησης της επικάλυψης (coating), καθώς και για την ΕΕ5 που αφορά την κατάρτιση της μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα λειτουργικά και οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά του BioCoStent καθορίζοντας πλήρως τις παραμέτρους που θα δικαιολογούν τη δρομολόγηση περαιτέρω επένδυσης από τους φορείς της σύμπραξης. Επίσης, θα έχει συμμετέχει στην ΕΕ3 που σχετίζεται με την in vivo μελέτη των χαρακτηριστικών του DES και στην ΕΕ4 που σχετίζεται με την ανάπτυξη του υπολογιστικού μοντέλου.

IIBEAA

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

http://www.bioacademy.gr/home

    

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας με τρία Ερευνητικά Κέντρα, 400 άτομα ερευνητικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων μεταδιδακτορικών ερευνητών, διδακτορικών φοιτητών και τεχνικών) και 44 Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ που προέρχονται από κορυφαίους οργανισμούς από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το ΙΙΒΕΑΑ υποστηρίζει βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα μέσω κύριων ερευνητικών κατευθύνσεων στα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές και αυτοάνοσες παθήσεις, τον καρκίνο, την ανοσολογία, τη φαρμακολογία και τη μοριακή και κυτταρική βιολογία. Από τη λειτουργία του το 2003, το ΙΙΒΕΑΑ έχει συμμετάσχει σε 70 FP6, FP7 ή Horizon 2020 ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αρκετά από τα οποία ως συντονιστής, συμπεριλαμβανομένων των Marie Curie (Initial Training Networks, Industry-Academia Partnership Programs κ.α.). Το Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας διαθέτει ένα δωμάτιο κυτταροκαλλιεργειών, ένα δωμάτιο μοριακής βιολογίας, ένα δωμάτιο μικροσκοπίας με μικροσκόπια φθορισμού και ένα αυτόματο σύστημα laser capture microdissection (automated PALM laser capture microdissection system), δύο δωμάτια κυτταρομετρίας ροής και απομόνωσης κυττάρων (equipped with BD and Beckman Coulter flow cytometers and cell sorters) και αρκετό εργαστηριακό χώρο για πειραματισμό.

Το εργαστήριο Ανοσοβιολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη των ανοσολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στα καρδιαγγειακά νοσήματα και ιδιαίτερα την ανάπτυξη ασταθών αθηρωματικών πλακών και την πρόκληση συμπτωμάτων. Χρησιμοποιεί μοναδικά συστήματα βραχυπρόθεσμης καλλιέργειας ανθρώπινων αθηρωματικών πλακών καθώς και ζωικά πειραματικά μοντέλα. Επίσης, εφαρμόζει ολιστικές αναλύσεις και τεχνολογίες omics για την ανακάλυψη διαδικασιών και βιοδεικτών που προβλέπουν την εξέλιξη της νόσου και δύναται να έχουν προγνωστική και θεραπευτική αξία. Μέσω της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα, το εργαστήριο Ανοσοβιολογίας έχει πρόσβαση σε omics δεδομένα μεγάλων πληθυσμιακών καθώς και διεθνείς συνεργασίες για τη μελέτη των καρδιαγγειακών νοσημώτων (στεφανιαία νόσο και στένωση καρωτίδων).

 

Η Μονάδας Ζωικών Προτύπων και Πειραματικών Χειρουργείων καλύπτει συνολική επιφάνεια 1.600 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα να στεγάσει συνολικά 25.000 μύες, 1.000 επίμυες, 40 κόνικλους και 10 χοίρους. Η Μονάδα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (Προεδρικό Διάταγμα 56/2013) και είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Αθηνών. Ειδικότερα, η στέγαση των μικρών τρωκτικών γίνεται σε ειδικές μονάδες ατομικά αεριζόμενων κλωβών (Individual Ventilated Cages) που εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό αερισμό ανά κλωβό, με απόλυτα καθαρό αέρα. Στη Μονάδα Ζωικών Προτύπων εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα κτηνιατρικής μέριμνας των ζώων που περιλαμβάνει πρόγραμμα προληπτικής κτηνιατρικής, πρόγραμμα κτηνιατρικής επαγρύπνησης, καθώς και πρόγραμμα κτηνιατρικής φροντίδας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα (αναισθησία, αναλγησία, ευθανασία, αναγνώριση τελικού σημείου). Η Μονάδα υποστηρίζεται και από τα Πειραματικά Χειρουργεία στα οποία υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης άσηπτων χειρουργικών ή άλλων ερευνητικών διαδικασιών σε διαφόρων ειδών ζωικά πρότυπα από ποντίκια μέχρι χοίρους βάρους 80 κιλών. Τα Πειραματικά Χειρουργεία  συνολικής έκτασης 1.100 τ.μ., αποτελούνται από τέσσερις χειρουργικές αίθουσες, δύο Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χώρους αποστείρωσης, αποθήκη αποστειρωμένου υλικού, αποθήκη αναλώσιμου υλικού και βοηθητικούς  χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό  προσωπικό. Υπάρχουν επίσης, λαπαροσκοπικός πύργος, καθώς και ακτινοσκοπικό μηχάνημα C- ARM για την εκτέλεση καθετηριασμών καρδιάς και αγγειογραφιών. Για την εκτέλεση μικροχειρουργικών επεμβάσεων υπάρχει χειρουργικό μικροσκόπιο. Με κατάλληλες αναισθησιολογικές  συσκευές και αναπνευστήρες μπορεί να δοθεί αναισθησία σε ζωικά πρότυπα βάρους  από 10 gr έως  80kg. Στον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό των χειρουργείων περιλαμβάνονται: ροόμετρο υπερήχων για την μέτρηση της παροχής αίματος στα διάφορα όργανα, συσκευή με την οποία, μετά την τοποθέτηση πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, παρακολουθούνται οι επιμήκεις και εγκάρσιες μεταβολές των διαστάσεων της αορτής στην διάρκεια του καρδιακού κύκλου, καθετήρες Millar για την υψηλής πιστότητας μέτρηση των ενδοαυλικών πιέσεων καθώς και καθετήρες για την μελέτη της καρδιακής ανεπάρκειας σε μύες και επίμυες. Επίσης, το κέντρο διαθέτει σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων (καρδιακή συχνότητα, κινητικότητα, πίεση αίματος και heart rate variability) για μικρά τρωκτικά. Οι δύο Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι εξοπλισμένες με ειδικούς κλωβούς για τη μετεγχειρητικη παρακολούθηση ζωικών προτύπων στους οποίους ρυθμίζονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου μέσα στον κλωβό, όπως, η θερμοκρασία, η υγρασία και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ζώου και μηχανική υποστήριξή τους. Τα Πειραματικά Χειρουργεία διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες GLP.

Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. θα είναι υπεύθυνο για την ΕΕ3 που αφορά την in vivo μελέτη των χαρακτηριστικών του DES και θα συμμετέχει στην ΕΕ 2 που σχετίζεται με την in vitro μελέτη των χαρακτηριστικών του υπό ανάπτυξη συστήματος (stent, πολυμερές, φάρμακο) και στην ΕΕ5 που περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

FEAC LOGO

FEAC Engineering

https://feacomp.com/

    

Η FEAC βρίσκεται στην εμπροσθογραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, μέσω της ηλεκτρομηχανολογικής προσομοίωσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων και των συνοριακών στοιχείων. Χρησιμοποιώντας άρτια επιστημονική γνώση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της Φυσικής (μηχανική των υλικών, μετάδοση θερμότητας, μηχανική των ρευστών, ηλεκτρομαγνητισμός κ.ά.), η εταιρεία σχεδιάζει σε προσομοιωτικό περιβάλλον, καινοτόμα προϊόντα, ελέγχοντας την απόδοση τους, προβλέποντας τη συμπεριφορά τους, ελαχιστοποιώντας τα λάθη και το ρίσκο της κατασκευής και μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η εταιρεία λειτουργεί υποστηρικτικά σε επιχειρήσεις και φορείς που επιθυμούν να κατασκευάσουν ή να αναπτύξουν ένα νέο καινοτόμο προϊόν, αναλαμβάνοντας τον ενδελεχή έλεγχο του πρωτοτύπου ώστε να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία του.

Οι υψηλού επιπέδου και διεθνώς αναγνωρισμένες από την επιστημονική κοινότητα υπηρεσίες της FEAC, περιλαμβάνουν το σχεδιασμό CAD, τις προηγμένες αναλύσεις πεπερασμένων (FEΜ) και συνοριακών (ΒΕΜ) στοιχείων, τεχνικές βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και παρακολούθησης της δομικής κατάστασης (SHM) των πρωτοτύπων μοντέλων κάνοντας χρήση εργαλείων μηχανικής μέσω Η/Υ (CAE). Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ηλεκτρομηχανολογικής προσομοίωσης και των αριθμητικών μοντέλων, ώστε να αποκτήσουν μια πλήρη μελέτη του προς κατασκευή προϊόντος (δομική ανάλυση, πρόβλεψη συμπεριφοράς σε πραγματικές συνθήκες, αποδοτικότητα κ.ά.).

Επιπλέον η FEAC, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγικής) και το ΑΤΕΙ Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων), αναπτύσσει το δικό της υπολογιστικό εργαλείο βασισμένο στην μέθοδο των συνοριακών στοιχείων (BEM), το οποίο παρέχει μεγάλης ακρίβειας αποτελέσματα σε προβλήματα της μηχανικής που έχουν να κάνουν με άπειρο και ημι-άπειρο χωρίο, όπως διάδοση ήχου (υποθαλάσσιος θόρυβος, ηχορύπανση), εδαφομηχανική (θεμελιώσεις, σεισμικά κύματα, ταλαντώσεις), μετάδοση ακτινοβολίας και σκέδαση κύματος(π.χ. radar, antennas) κ.α.

 

Η εταιρεία αποτελεί μέλος των κάτωθι φορέων και οργανισμών:

  • NAFEMS (National Agency for Finite Element Methods and Standards)
  • HEMEXPO (Hellenic Marine Equipment Manufacturers and Exporters)
  • Si-Cluster
  • ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών)

Η FEAC έχει συμμετάσχει /συμμετέχει σε φόρουμ επιχειρηματικότητας (πχ. Greece-Germany Business Forum, Επιχειρηματική Αποστολή στο Ισραήλ συνοδεία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Space Industry Days in Toulouse (FR) & ETEC (NL)), εκθέσεις (POSIDONIA 2016, SMM 2016, Patras IQ, MT 25 – 25th International Conference on Magnet Technology in Amsterdam (2017), κλπ), διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο συνεργατών της και προχωρώντας σε συμπράξεις και επιχειρηματικές συμφωνίες.

 

Η εταιρεία έχει διακριθεί και βραβευτεί τόσο διεθνώς όσο και εθνικό επίπεδο:

Α) Στην εταιρεία έχει απονεμηθεί το 1ο βραβείο στον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ διαγωνισμό προσομοιώσεων ANSYS HALL OF FAME COMPETITION. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρείχε στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο CERN για την μελέτη, ανάπτυξη & σχεδιασμό του πιο ισχυρού υπεραγώγιμου μαγνήτη που έχει κατασκευαστεί ποτέ και που αυτή τη στιγμή λειτουργεί στον επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider), οδήγησαν στην διεθνή αναγνώριση του φορέα της επένδυσης.

Β) Η εταιρεία έχει διακριθεί και βραβευθεί ως μία από τις δέκα καλύτερες εταιρείες στον τομέα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στον διαγωνισμό “Η Ελλάδα Καινοτομεί”, που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ σε συνεργασία με την Eurobank.

Άρθρα σχετικά με τα επιτεύγματα της εταιρείας έχουν φιλοξενηθεί σε διεθνούς φήμης επιστημονικά και τεχνολογικά περιοδικά όπως το ANSYS Advantage, CERN Courier και NASA’s Techbrief ενώ αναφορές στην εταιρεία έχουν γίνει και στον εγχώριο και διεθνή τύπο, αναγνωρίζοντας τις υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες της εταιρείας. Ενδεικτικά: www.mitefgreece.org, www.kathimerini.gr, www.sev.org.gr, www.entre.grwww.cerncourier.com, www.gutenberg.us .

Η εταιρεία έχει καταθέσει προτάσεις σε πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα όπως MANUNET, INCOMERA, FORTISSIMO και στον άξονα προτεραιότητας «Υλικά-Μικροηλεκτρική» της στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) της, δημιουργώντας τα απαραίτητα συνεργατικά σχήματα. Πρόκειται για έργα Έρευνας και Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ενώ επιπλέον επικεντρώνεται και σε δράσεις δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων και συνεργειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (τεχνολογικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και κρατικούς φορείς), για συγγραφή και κατάθεση προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα υπό το H2020 και σε θεματικές ενότητες όπως αυτές του Διαστήματος, της μετάδοσης και επίδρασης του υποθαλάσσιου ήχου, Clean Sky και Smartcities . Στα πλαίσια της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του επιχειρησιακου προγραμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», η FEAC έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία και συγκαταλέγεται στις πρώτες υποψήφιες εταιρείες για χρηματοδότηση.

H FEAC θα συμμετέχει στην ΕΕ4 που σχετίζεται με την ανάπτυξη της in silico πλατφόρμας  και αφορά την Μοντελοποίηση της έκπτυξης του stent, την μοντελοποίηση της απελευθέρωσης του φαρμάκου καθώς και την Μοντελοποίηση της αποικοδόμησης του coating, και ακόμη με την ΕΕ5 που περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Rontis_logo

Rontis Hellas A.E.B.E.

https://rontis.gr/

    

H εταιρία Rontis ιδρύθηκε το 1986. Στα πρώτα της βήματα, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές παραγωγής ιατρικών συσκευών προκειμένου να διανείμει τα προϊόντα τους και να παρουσιάσει στην αγορά τις τεχνολογίες τους, σε αγορές οι οποίες στερούνταν κατάλληλης τεχνογνωσίας, αποτελεσματικής αποθήκευσης και διανομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Rontis αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της από τη διανομή στην εσωτερική παραγωγή ιατρικών συσκευών. Η Rontis διαθέτει δύο εργοστάσια τελευταίας τεχνολογίας σε έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και συσκευασία προϊόντων επεμβατικής καρδιολογίας και ακτινολογίας, αναλώσιμων προϊόντων Νεφρολογίας, Ουρολογίας, Αναισθησιολογίας καθώς και συσκευών έγχυσης υγρών.

Τα ακόλουθα έχουν χαρακτηριστεί ως οι βασικοί πυλώνες της Rontis, που εφαρμόζονται από την αρχική ιδέα, στην έρευνα και στη ανάπτυξη έως και την παραγωγική διαδικασία.

  • Η επινόηση και ο σχεδιασμός ποιοτικών προϊόντων τα οποία ενσωματώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
  • Η διαρκής βελτίωση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ασφάλεια και απόδοση του προϊόντος
  • Η άμεση ανταπόκριση στις προσδοκίες της αγοράς και των συνεργατών μας
  • Η διασφάλιση της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης από  εμπειρογνώμονες στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

H RONTIS θα είναι υπεύθυνη για την ΕΕ1 που αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας Drug Eluting Stent (DES) με χρήση πατενταρισμένου φαρμάκου. Επίσης θα συμμετέχει στην ΕΕ3 που είναι σχετική με την in vivo μελέτη των χαρακτηριστικών του DES. Θα αναπτυχθεί μεταλλική ενδοπρόθεση (stent) κατάλληλη για χρήση απελευθέρωσης φαρμάκου καθώς και σύστημα προώθησης (ενδοαγγειακός καθετήρας με μπαλόνι) επί του οποίου θα τοποθετείται το stent. Τα συστήματα αυτά θα βασίζονται σε υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας RONTIS τα οποία όπου απαιτείται θα ανασχεδιαστούν ή θα τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προϊόντος και της απελευθέρωσης φαρμάκου. Θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το TEITHES σύστημα απελευθέρωσης του ρετινοϊκού οξέος, φαρμάκου που έχει κατοχυρωθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την εταιρεία για χρήση σε ενδοαγγειακά συστήματα. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα κατασκευαστούν πρωτότυπα στεντ επικαλυμμένα με φάρμακο, θα τοποθετηθούν στους ενδοαγγειακούς καθετήρες που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό και τα συστήματα αυτά θα υποβληθούν σε μια σειρά δοκιμασιών για να ελεγχθεί η καταλληλότητα και λειτουργικότητά τους. Ειδικότερα θα γίνουν έλεγχοι μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής, δοκιμασίες απελευθέρωσης φαρμάκου, δοκιμές αποστείρωσης, ανάπτυξη και δοκιμή κατάλληλων συσκευασιών. Η εταιρεία θα αναπτύξει παραγωγικές μεθόδους και θα κατασκευάσει τα πρωτότυπα δοκίμια των πλήρων συστημάτων DES (καθετήρας με μπαλόνι, στεντ, επικάλυψη του στεντ με φάρμακο) και θα κάνει τη συναρμολόγηση, συσκευασία και αποστείρωση των συστημάτων. Ανάλογα με τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μελέτης θα γίνουν παραλλαγές ή ο σχεδιασμός των προϊόντων θα τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει η βέλτιστη απόδοση. Η RONTIS θα είναι υπεύθυνη γα την ΕΕ6 που αφορά την συμμετοχή σε εκθέσεις. Επίσης θα συμμετέχει στην ΕΕ5 για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.